LIEGIN CUPIDON pour la Saint Valentin Go

Conditions Générales

Wettelijke bepalingen
Juridische informatie
De verkoop van alcohol aan minderjarigen is verboden. Elke persoon die een abonnement neemt en/of een bestelling plaatst op de website www.gininthebox.com verbindt zich er dan ook toe de rechtsbevoegdheid en de vereiste wettelijke leeftijd (18 jaar of ouder) te hebben op de datum van de bestelling en/of het abonnement.
ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID. MET MATE ALCOHOL GEBRUIKEN


Wettelijke bepalingen
Wij informeren u dat deze site www.gininthebox.com (hierna "de Site") de exclusieve eigendom is van de vennootschap VD SQUARE SRL: ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer BE689832227, waarvan het intracommunautaire BTW-nummer BE0689832227 is en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Drouartlaan 40 te 1160 Brussel (hierna "de vennootschap VD SQUARE SRL").
Directeur publicatie: Rafaël van Derton
De Site wordt gehost door het bedrijf OVH.
De vennootschap VD SQUARE SRL heeft bij de vennootschap Allianz een "wettelijke aansprakelijkheidsverzekering" afgesloten.

De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Algemene voorwaarden

1. Preambule
Het bedrijf VD SQUARE SRL biedt diensten aan met betrekking tot de ontdekking van geselecteerde gins en andere gedistilleerde dranken.
De onderneming VD SQUARE SRL exploiteert de Site van waaruit zij haar klanten voornamelijk abonnementsdiensten aanbiedt voor de maandelijkse ontvangst van jeneverboxen, waaronder een fles jenever, een tonic, een snack en een exclusief tijdschrift. De ontvangst van de ginboxen als onderdeel van de service Subscription gaat gepaard met toegang tot content geproduceerd door VD SQUARE SRL. De vennootschap VD SQUARE SRL biedt haar geabonneerde klanten en abonnees van de Site ook de mogelijkheid om op de Site een bestelling te plaatsen om, met uitzondering van abonnementen, producten te verwerven die door de vennootschap VD SQUARE SRL zijn geselecteerd, en dit in een bepaalde hoeveelheid.
De toegang tot en het gebruik van deze diensten worden geregeld door deze voorwaarden, waarvan alleen de Franse versie authentiek is. Bezoekers, registranten en klanten hebben de mogelijkheid om deze op te slaan en af te drukken.

2. Definities
In het kader van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (hierna "de algemene voorwaarden" of "AV"), met inbegrip van artikel 1 (preambule), hebben termen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, afhankelijk van de context van het gebruik, de volgende betekenis:
2.1 "Abonnement": verwijst naar het contract dat de Klant afsluit met de vennootschap VD SQUARE SRL om hem toe te laten elke maand, om de 2 maanden of om de 3 maanden, Producten te ontvangen onder de voorwaarden bepaald in deze Algemene Voorwaarden en om te genieten van bepaalde Diensten.
VD SQUARE SRL biedt vier (4) abonnementspakketten aan, namelijk :
- Het maandelijkse abonnement, met betaling per maand.
Het maandelijkse abonnement abonneert de klant op de dienst van maandelijkse verzending van een doos totdat een partij besluit om dit contract te beëindigen. Door dit aanbod te aanvaarden, aanvaardt de klant een maandelijkse terugtrekking van een bedrag dat bij de eerste bestelling werd bepaald. Zolang het abonnement duurt, wordt de klant dus gedebiteerd in de loop van de maand tussen de 10e en 31e van de maand en ontvangt hij het vakje tussen de 5e en de 15e van de volgende maand.
De klant kan zijn maandelijkse abonnement te allen tijde opzeggen overeenkomstig de voorwaarden die in het artikel over de opzegging in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen. Door zich in te schrijven verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, ze te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud en met kennis van zaken te aanvaarden.

Het abonnement wordt elke 1e van de maand stilzwijgend verlengd. Tijdens deze periode kan de andere partij, indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, de overeenkomst opzeggen met een schriftelijke opzegging per e-mail naar julie@gininthebox.com indien het abonnement door de klant wordt opgezegd en naar het door de klant opgegeven contactadres indien het abonnement door VD SQUARE SRL wordt opgezegd.


- Het tweemaandelijkse abonnement, met betaling om de twee maanden.
Het tweemaandelijks abonnement abonneert de klant op de dienst van het verzenden van een doos om de twee maanden tot een van de partijen besluit om het contract te beëindigen. Door dit aanbod te aanvaarden aanvaardt de klant een tweemaandelijkse domiciliëring van een bedrag dat bij de eerste bestelling werd vastgelegd. Zolang het abonnement duurt, wordt de klant dus elke twee maanden gedebiteerd tussen de 10e en 31e van de maand en ontvangt hij de doos tussen de 5e en de 15e van de volgende maand.
De klant kan zijn tweemaandelijks abonnement te allen tijde opzeggen overeenkomstig de voorwaarden die in het artikel over de opzegging in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen. Door zich in te schrijven verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, ze te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud en met kennis van zaken te aanvaarden.

Het abonnement wordt elke 1e van de maand stilzwijgend verlengd. Tijdens deze periode kan de andere partij, indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, de overeenkomst opzeggen met een schriftelijke opzegging per e-mail naar ijulie@gininthebox.com indien het abonnement door de klant wordt opgezegd en naar het door de klant opgegeven contactadres indien het abonnement door VD SQUARE SRL wordt opgezegd.

- Kwartaalabonnement, met betaling om de drie maanden.
Het kwartaalabonnement abonneert de klant op de driemaandelijkse verzendservice van een doos totdat één partij besluit dit contract te beëindigen. Door dit aanbod te aanvaarden, aanvaardt de klant een driemaandelijkse terugtrekking van een bedrag dat bij de eerste bestelling werd bepaald. Zolang het abonnement duurt, wordt de klant dus elke drie maanden gedebiteerd tussen de 10e en 31e van de maand en ontvangt hij de doos tussen de 5e en de 15e van de volgende maand.


De Abonnee kan zijn kwartaalabonnement te allen tijde opzeggen overeenkomstig de voorwaarden die in het artikel over uitschrijven in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgenomen. Door zich te abonneren verklaart de Abonnee dat hij of zij deze algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en deze zonder voorbehoud en met kennis van zaken aanvaardt.

Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd op de 1e van elke maand. Tijdens deze periode kan de andere partij, in het geval dat een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, de overeenkomst opzeggen door een schriftelijke kennisgeving waarin de inbreuk wordt opgezegd, die per e-mail wordt verstuurd naar julie@gininthebox.com indien het abonnement door de klant wordt opgezegd en naar het door de klant opgegeven contactadres indien het abonnement door VD SQUARE SRL wordt opgezegd.

- Een Abonnement staat vast voor een periode die bij de Bestelling wordt vastgesteld,
vooraf betaald en zonder automatische verlenging (hierna "Abonnement voor bepaalde tijd" genoemd).


Om te kunnen profiteren van een promotionele aanbieding onder voorbehoud van een minimale abonnementsperiode, kan de Klant zijn abonnement niet opzeggen voor het einde van de vastgestelde verplichte periode. Aan het einde van deze verplichte periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. De Klant kan zich dan te allen tijde uitschrijven.


Wanneer het abonnement wordt beëindigd terwijl de bestellingen nog moeten worden geleverd, zullen de leveringen worden uitgevoerd, tenzij de partijen vooraf hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven.

2.2 "Klant(en)": verwijst naar elke Abonnee, 18 jaar of ouder, die een bestelling plaatst op de Site, voor zijn of haar persoonlijke behoeften of voor rekening van een derde, onder de voorwaarden van deze AV.
De Afnemer is noodzakelijkerwijs, in de zin van de Consumentencode :
- Een consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit, of
- Een niet-professionele: elke rechtspersoon die niet handelt voor professionele doeleinden.
Indien de Klant de producten en diensten van de vennootschap VD SQUARE SRL geheel of gedeeltelijk ten goede wil laten komen aan een derde, verklaart en garandeert hij dat deze derde meerderjarig is en ten opzichte van de vennootschap VD SQUARE SRL sterk staat voor de naleving door deze derde van de verplichtingen uit hoofde van deze CG;

2.3 "Bestelling": de bestelling(en) voor Product(en) of Abonnement(en), onder meer door middel van een cadeaubon, door de Klant bij VD SQUARE SRL op de Site geplaatst en in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze AV;

2.4 "Persoonlijk account": verwijst naar het account dat door de Abonnee op de Site is aangemaakt en toegankelijk is voor de Abonnee met behulp van zijn persoonlijke login en wachtwoord;

2.5 "Persoonsgegevens": verwijst naar de persoonsgegevens die de directe of indirecte identificatie van de Bezoeker, Abonnee en/of Klant mogelijk maken bij de registratie op de Site en het aanmaken van zijn/haar Persoonlijke Account (bijvoorbeeld naam, voornaam, e-mailadres, postadres, gebruikersnaam, IP-adres, etc.) ;

2.6 "Abonnee(s)": verwijst naar iedere persoon die een Persoonlijk Account heeft aangemaakt op de Site www.gininthebox.com ;

2.7 "Producent(en)": verwijst naar de producenten van gins en andere producten die door het bedrijf VD SQUARE SRL zijn geselecteerd;

2.8 "Product": verwijst naar de flessen gin die door de firma VD SQUARE SRL werden geselecteerd, evenals de producten en accessoires die op de Site worden verkocht en door de Klant werden aangekocht door een bestelling op de Site te plaatsen;

2.9 "Diensten": verwijst naar alle diensten die VD SQUARE SRL aan Klanten aanbiedt op de Site, naast de Abonnementen en de verkoop van Producten;

2.10. "Site": verwijst naar de internetsite die toegankelijk is via het URL-adres https://www.gininthebox.com;

2.11. "Bezoeker(s)": iedere persoon die de Site bezoekt www.gininthebox.com .

3. Doel van de algemene voorwaarden
Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden waaronder de onderneming VD SQUARE SRL haar Site ter beschikking stelt aan Bezoekers, Registranten en Klanten en haar Producten en Diensten aanbiedt, zoals hieronder beschreven.

4. Aanvaarding van deze voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers, Abonnees en/of Klanten van de Site.
Toegang tot en gebruik van de Site houdt in dat de Bezoeker, Abonnee en/of Klant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Het bevestigen van de inschrijving op een Abonnement of het plaatsen van een Bestelling op de Site, na het aanvinken van het vakje "Ik accepteer de Algemene Voorwaarden", staat gelijk aan de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de onderstaande bepalingen, wordt u geadviseerd geen gebruik te maken van de Site en/of geen Bestelling te plaatsen.
De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de dag dat u de Site bezoekt, zich abonneert op het Abonnement en/of een Bestelling plaatst.
Deze voorwaarden kunnen door VD SQUARE SRL worden gewijzigd.

5. Verkoop en diensten aan particulieren
Op de website www.gininthebox.com reserveert de firma VD SQUARE SRL haar Producten en Diensten uitsluitend voor een cliënteel van consumenten en/of niet-professionelen. Elke Klant verbindt zich er dan ook toe om in deze hoedanigheid te handelen. De firma VD SQUARE SRL behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of inschrijving op de site www.gininthebox.com van een Klant die een professionele wederverkoper is, te weigeren of te annuleren.

6. Toegang en gebruik van de site
6.1. Het bedrijf VD SQUARE SRL streeft ernaar de Site toegankelijk te houden zonder daartoe verplicht te zijn. De toegang tot de Site kan worden onderbroken voor onderhoud, updating of om enige andere technische reden.

6.2. Alvorens een Bestelling te plaatsen, moet de Bezoeker een Persoonlijke Account aanmaken op de Website en de gevraagde informatie, in het bijzonder zijn Persoonlijke Gegevens, invullen.
Zodra zijn Persoonlijke Account is aangemaakt, ontvangt de Abonnee een bevestigingsmail van deze laatste. Slechts één persoonlijke rekening per persoon (dezelfde achternaam, dezelfde voornaam, hetzelfde e-mailadres) is toegestaan.

6.3. De Abonnee garandeert de juistheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, in het bijzonder zijn/haar Persoonlijke Gegevens. De Abonnee voorziet in het bijzonder in een enkel geldig en functioneel e-mailadres, dat een communicatiemiddel zal zijn tussen hem en het bedrijf VD SQUARE SRL, evenals een geldig adres voor de postbezorging. Het is dus aan de Abonnee om op elk moment en zo snel mogelijk elke wijziging van de contactgegevens aan te brengen via zijn Persoonlijke Account dat toegankelijk is op de Website onder het kopje "mijn account".

6.4. Het bedrijf VD SQUARE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan zorgvuldigheid van de Abonnee bij het abonneren, wijzigen en bijwerken van zijn Persoonlijke Gegevens, en als gevolg van foutieve contactgegevens, met de gevolgen daarvan voor de levering van de Bestellingen.

6.5. VD SQUARE SRL kan op elk ogenblik de conformiteit van de door de Klant verstrekte informatie controleren en, indien nodig, indien deze informatie foutief en/of misleidend blijkt te zijn, bijkomende of gecorrigeerde informatie vragen. In geval van foutieve of misleidende informatie behoudt VD SQUARE SRL zich het recht voor (i) elke contractuele relatie met de Klant op te schorten of te beëindigen (ii) en/of de toegang van de Abonnee tot zijn Persoonlijke Account op te schorten.

6.6. De Abonnee heeft toegang tot zijn Persoonlijke Account door middel van een identificator en een wachtwoord dat hij/zij zelf aanmaakt bij het aanmaken van zijn/haar Persoonlijke Account. De Abonnee is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze identificatie-elementen en is verplicht deze geheim te houden.

6.7. Het bedrijf VD SQUARE SRL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de diefstal van deze identificatie-elementen. De elementen kunnen alleen worden gewijzigd op initiatief van de Abonnee of het bedrijf VD SQUARE SRL in geval van het vergeten van het wachtwoord door de Abonnee, op schriftelijk verzoek. De onderneming VD SQUARE SRL is niet verantwoordelijk voor de bekendmaking van deze elementen aan derden, noch voor de gevolgen van de bekendmaking.7. Hoe de abonnementen werken

7.1. Beschrijving van de diensten
Het bedrijf VD SQUARE SRL biedt Bezoekers de mogelijkheid om een Persoonlijke Account aan te maken op de Site om te kunnen profiteren van de volgende Diensten:
- Ontvang een nieuwsbrief per e-mail met het nieuws van de gedistilleerde dranken en het kunnen presenteren van promotionele aanbiedingen voor de verkoop van gedistilleerde dranken en dozen met gedistilleerde dranken of het abonneren op een Abonnement.
- Toegang tot de online shop van het bedrijf VD SQUARE SRL die het mogelijk maakt om de producten te bestellen die zijn ontdekt via de Site www.gininthebox.com.
7.2. Abonnementen
De Vennootschap VD SQUARE SRL biedt Abonnees aan om een Abonnement te nemen op de Site om te kunnen profiteren van de volgende Producten en Diensten:
- De ontvangst van een Gin Box inclusief een 50cl of 70cl flesje gin, zorgvuldig geselecteerd door VD SQUARE SRL, een tonic, een snack en een exclusief magazine.
- De ontvangst van het exclusieve tijdschrift, uitgegeven door de firma VD SQUARE SRL en inclusief :
o Het interview over de jenever van de maand
o Een bestemming in een reisdagboek
o Een cocktailrecept
o Een afspeellijst
o Baradressen
- Toegang tot de online shop van het bedrijf VD SQUARE SRL die het mogelijk maakt om tegen exclusieve tarieven te bestellen en die gereserveerd zijn voor klanten, de producten die ontdekt zijn via het Abonnement en de Site www.gininthebox.com.
7.3. Duur van de abonnementen
Zoals aangegeven in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden, biedt VD SQUARE SRL het abonnement aan voor een maandelijks, tweewekelijks of driemaandelijks Abonnement, of een Abonnement voor bepaalde tijd van twee (2) Dozen, vier (4) Dozen of zes (6) Dozen naar keuze van de Klant, op het moment van het abonnement.
Alle Abonnementen worden afgesloten voor hun vaste looptijd en de daarvoor betaalde bedragen worden definitief verworven door VD SQUARE SRL, ook in geval van beëindiging van het Abonnement vóór de looptijd ervan.

7.4. Automatische verlenging van het Maandelijkse Abonnement
In tegenstelling tot Abonnementen voor bepaalde tijd wordt de Klant geïnformeerd dat het maandelijkse Abonnement op de vervaldatum automatisch wordt verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Klant het uiterlijk vierentwintig (24) uur voor het verstrijken van het huidige Abonnement opzegt.

7.5. Beëindiging van het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement
De Klant kan zijn maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement opzeggen aan het einde van een minimumperiode van één (1) maand. De Klant die zijn Abonnement wenst op te zeggen, moet VD SQUARE SRL hiervan vóór de laatste dag van de lopende maand op de hoogte brengen door een brief of een e-mail te sturen naar de volgende adressen:

VD SQUARE SRL,
Klantenservice, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel
julie@gininthebox.com
Of door gebruik te maken van de functionaliteiten die hiervoor op de Site zijn voorzien.

Het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement eindigt dan op de laatste dag van de lopende maand.
In het geval van een Abonnement voor bepaalde tijd. Het Abonnement vervalt aan het einde van de vooruitbetaalde periode.

7.6. Voor elk Abonnement dat vóór de zestiende (16e) van de lopende maand wordt afgesloten, ontvangt de Klant de door VD SQUARE SRL tijdens de lopende maand aangemaakte Gin Box, in overeenstemming met artikel 12.1 hiervan. Voor alle Abonnementen die op of na de zestiende (16e) van de lopende maand worden afgesloten, ontvangt de Klant de door VD SQUARE SRL aangemaakte Gin Box voor de maand volgend op de maand van het abonnement, overeenkomstig artikel 14.1 van dit document.

7.7. Elke Klant heeft de mogelijkheid om via de Site te kopen, de Producten die hij via zijn Abonnement ontdekt en aanvullende selecties, afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanbiedingen die op de Site worden aangeboden. Klanten met een geldig Abonnement profiteren ook van exclusieve prijzen die voor hen zijn gereserveerd.

7.8. Wijziging van het maandelijkse, tweewekelijkse of driemaandelijkse Abonnement
De Klant kan op elk ogenblik zijn maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks Abonnement wijzigen om te kiezen voor een andere Abonnementsformule die door VD SQUARE SRL wordt aangeboden, tussen de bestaande formules of die welke in de toekomst door VD SQUARE SRL zullen worden ontwikkeld.
Opdat deze wijzigingen vanaf de volgende maand in aanmerking zouden worden genomen, moet de Klant de wijziging van zijn maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks Abonnement hebben geregistreerd bij de klantendienst van het bedrijf VD SQUARE SRL door een brief of een e-mail te sturen naar de volgende adressen: VD SQUARE SRL, Customer Service, Rue Van Eyck 11b, 1050 Brussel, julie@gininthebox.com voor de laatste dag van de lopende maand.
Abonnementen met een vaste looptijd zijn niet te wijzigen, behalve het afleveradres, het factuuradres en de aflevermethode.

7.9. Bij het afsluiten van een Abonnement is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of het Abonnement in overeenstemming is met zijn keuzes (Persoonsgegevens, wijze van levering, eventuele opties, Abonnementsformule of -categorie, plaats van levering en/of facturatie van producten, etc.).

7.10. Indien de Klant een maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks Abonnement annuleert, moeten de verkregen creditnota's zijn gebruikt, bij gebreke waarvan ze als verloren kunnen worden beschouwd.

7.11.
De vennootschap VD SQUARE SRL behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor om elk Abonnement dat buiten België en Frankrijk moet worden geleverd, van geval tot geval te onderzoeken en te aanvaarden of te weigeren, met name wat betreft de regels en bijzondere voorwaarden die in het betrokken land van toepassing zijn en die door de Klant worden erkend en uitdrukkelijk worden aanvaard. In geval van weigering van een Abonnement in dit kader zal VD SQUARE SRL de Klant zo snel mogelijk informeren en, in voorkomend geval, de reeds betaalde en aangerekende prijs terugbetalen.

7.12. Tijdelijke schorsing van het Abonnement voor een bepaalde duur op initiatief van de Klant
De Klant kan, na het afsluiten van een Abonnement voor bepaalde tijd, besluiten de uitvoering van zijn Abonnement op te schorten voor een periode van één (1) maand, met een maximum van drie schorsingen per kalenderjaar.
In dit geval wordt de prijs van het Vaste-termijnabonnement niet door VD SQUARE SRL in rekening gebracht voor de gekozen maand en ontvangt de Klant gedurende deze periode geen Producten.
Zijn of haar Abonnement op Vaste Termijn wordt dan verlengd voor dezelfde duur als het geschorste Abonnement.

7.13. Uitgestelde verlenging van het Maandelijkse Abonnement
De Klant kan, na het afsluiten van een maandelijks, tweewekelijks of driemaandelijks Abonnement, besluiten de verlenging van zijn Abonnement met een maand uit te stellen, met een maximum van drie maanden uitstel.
In dit geval wordt de prijs van het maandelijkse Abonnement niet door VD SQUARE SRL in rekening gebracht voor de gekozen maand en ontvangt de Klant gedurende deze periode geen Producten.
Het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement van de Klant zal dan de volgende maand van de overgedragen maand hervatten.

7.15. Cadeaubon
De Abonnementen kunnen door het bedrijf VD SQUARE SRL worden verkocht in de vorm van een "cadeaubon". In dit geval maakt een unieke activeringscode die op de cadeaubon wordt vermeld en aan de Klant wordt meegedeeld per e-mail (of, in voorkomend geval, per post), het mogelijk dat een derde zich bij de aankoop van de cadeaubon abonneert op het voorafbetaalde Abonnement, op voorwaarde dat hij over een Persoonlijke Account beschikt. De datum van het Abonnement komt overeen met de datum van activering door het invoeren en valideren van de code op de Site.
Het Abonnement moet binnen twaalf (12) maanden na de datum van verzending van de cadeaubon per e-mail of per post worden afgesloten. Na deze twaalf (12) maanden verliest de code zijn geldigheid en kan het Abonnement niet meer worden terugbetaald.

8. Sponsoring
Elke klant heeft de mogelijkheid om nieuwe klanten te sponsoren. Om dit te doen, worden nieuwe klanten uitgenodigd om de sponsorcode van hun sponsor aan te geven in het daarvoor bestemde gedeelte tijdens het aanmeldingsproces.
Sponsoring werkt alleen voor de aankoop van een Abonnement via de rubriek "Abonnement" en niet voor de aankoop van een cadeaubon.
9. Productbestellingen (exclusief abonnementen)
Het bedrijf VD SQUARE SRL biedt Klanten en Abonnees de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via de Site en de geselecteerde producten te verwerven, met uitzondering van abonnementen, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
Alle bestellingen worden pas in aanmerking genomen als de volledige betaling van de klant is ontvangen. Alle bestellingen geven aanleiding tot een orderbevestiging die door VD SQUARE SRL wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij de registratie op de Site.
Bij het plaatsen van een Bestelling is het de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of de informatie met betrekking tot de Bestelling in overeenstemming is met zijn keuzes (Persoonsgegevens, leveringswijze, mogelijke opties, plaats van levering en/of facturatie van producten, enz.)
In het geval dat de Klant een Abonnement opzegt, moeten alle creditnota's die hij op grond van artikel 7.10 van deze Algemene Voorwaarden heeft verkregen, zijn gebruikt, op straffe van verlies.
De firma VD SQUARE SRL behoudt zich het recht voor om elke niet-conforme of twijfelachtige bestelling te weigeren, evenals elke bestelling van een Klant die een vorige bestelling niet volledig heeft betaald of met wie een geschil van welke aard dan ook gaande is.
De vennootschap VD SQUARE SRL behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor om elke bestelling die buiten Frankrijk en België moet worden geleverd, in overweging te nemen en te aanvaarden of te weigeren, met name wat betreft de regels en bijzondere voorwaarden die in het betrokken land van toepassing zijn en die door de Klant worden erkend en uitdrukkelijk worden aanvaard.
In geval van weigering van de Bestelling in dit kader zal VD SQUARE SRL de Klant zo snel mogelijk informeren en de betaalde en afgetrokken prijs aan de Klant terugbetalen.

10. Bestelbeperking
Gezien het zeldzame of speculatieve karakter van bepaalde Producten die op de Site worden aangeboden en om het grootste aantal te laten profiteren van de Producten die door de onderneming VD SQUARE SRL worden aangeboden, kunnen specifieke beperkingen worden toegepast op de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop/bestelling/abonnement. In dit geval is de beschikbare hoeveelheid Producten per Klant beperkt (zelfde naam, zelfde adres, zelfde rekeninghouder).
De firma VD SQUARE SRL kan op de Site de toepassing van specifieke beperkingen aangeven en behoudt zich het recht voor om een Bestelling te weigeren in geval van twijfel over het bestaan van een eerdere Bestelling voor hetzelfde Product en/of een eerdere Abonnement dat reeds door dezelfde Klant is afgesloten.

11. Beschikbaarheid van producten
Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site en worden, met uitzondering van het Abonnement, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden begrepen.
In geval van blijvende onbeschikbaarheid van één of meerdere bestelde Producten, verbindt VD SQUARE SRL zich ertoe de Klant zo snel mogelijk te informeren.
De Klant kan dan, naar eigen keuze, een verzoek indienen: i) de vervanging van het (de) niet-beschikbare product(en) door een of meer producten van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, of ii) een creditnota van VD SQUARE SRL die overeenkomt met het bedrag van de bestelling of het maandelijkse abonnementsgeld, of iii) een terugbetaling van het bedrag dat op zijn rekening is gedebiteerd, waarbij deze terugbetaling binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek om terugbetaling moet plaatsvinden.
Voor de toepassing van de vorige paragraaf blijft de beoordeling van gelijkwaardige kwaliteit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de onderneming VD SQUARE SRL.
12. Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro. Als een prijs in een andere valuta zou verschijnen, zou dit bedrag een zuiver indicatieve waarde hebben. De prijzen van de verschillende uitgaven zijn die welke op het moment van de bestelling zijn aangegeven (vervoerskosten, verpakkingskosten, ...).
De prijs van het Abonnement is de prijs die op de Site staat vermeld. Deze prijs is inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten (verzendkosten worden apart aangegeven en toegevoegd aan het maandelijkse abonnementsgeld). De totale prijs van het Abonnement is de prijs die wordt aangegeven wanneer de Klant zijn Abonnement valideert.
De prijzen van de via de Site bestelde Producten zijn de prijzen die vermeld staan op de beschrijving van elk Product. Deze prijzen zijn inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten (verzendkosten worden apart aangegeven en bij het bedrag van de bestelling opgeteld). De totale prijs van de bestelling is de prijs die is aangegeven bij de validatie van de bestelling door de klant.
Leveringen buiten Frankrijk en België voor elke onderschreven Abonnement of elke op de Site geplaatste Bestelling kunnen worden onderworpen aan eventuele belastingen en douanerechten die worden opgelegd bij het bereiken van de bestemming van het pakket. Deze douanerechten en eventuele belastingen in verband met de levering van de Producten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Het bedrijf VD SQUARE SRL is niet verplicht om de toepasselijke douanerechten en belastingen te controleren en te informeren. Om ze te kennen, raadt het bedrijf VD SQUARE SRL de klanten aan om bij de bevoegde autoriteiten van hun land na te gaan.

13. Betalingsmethoden en veiligheid
De eerste maand van het maandelijkse Abonnement wordt door de Klant betaald op de dag van de Bestelling. De tweede maand van het maandelijkse, tweewekelijkse of driemaandelijkse Abonnement (na hernieuwing) en de daaropvolgende maanden worden van de rekening van de Klant gedebiteerd tussen de 10e en 31e van de maand door debitering van zijn of haar bankkaart.
Elke maand wordt er door de firma VD SQUARE SRL een factuur opgemaakt die beschikbaar is op de Persoonlijke Rekening van de Klant.
Voor elke Bestelling van een Abonnement voor bepaalde tijd wordt de betaling volledig uitgevoerd op het moment van de Bestelling, per creditcard. Zodra de bestelling is gevalideerd en de prijs is gedebiteerd, zal een factuur worden uitgegeven door VD SQUARE SRL en beschikbaar zijn op de Persoonlijke Rekening van de Klant op de website www.gininthebox.com.
Voor alle Bestellingen, met uitzondering van Abonnementen, wordt de volledige betaling verricht op het moment van de Bestelling, per creditcard. Zodra de bestelling is gevalideerd en de prijs is gedebiteerd, wordt er een factuur aangemaakt door VD SQUARE SRL en is deze beschikbaar op de Persoonlijke Rekening van de Klant.
In alle gevallen waarin de klant de factuur niet op de vervaldag heeft betaald, is een forfaitaire vergoeding van 40 euro aan inningskosten verschuldigd. Indien de incassokosten hoger zijn dan deze vergoeding (met name in het geval van vele brieven), is de opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd.
Om de veiligheid van de transacties te optimaliseren, wordt elke betaling met een creditcard op de VD SQUARE SRL Site uitgevoerd via het beveiligde online betalingssysteem genaamd STRIPE, dat het mogelijk maakt om alle gegevens met betrekking tot bestellingen (inclusief namen, adressen en creditcardnummers) te versleutelen, zodat de gecommuniceerde informatie wordt beschermd tijdens de overdracht.

14. Verzending en levering
14.1. Levering in het kader van Abonnementen
De Producten worden naar de Klant verzonden via de door de firma VD SQUARE SRL geselecteerde vervoerder.
Voor elk Abonnement dat voor de zestiende (16e) van de lopende maand wordt afgesloten, worden de Producten waarop de eerste levering betrekking heeft binnen 4 tot 10 werkdagen verzonden (met dien verstande dat deze periode korter kan zijn), daarna de eerste (1ste) week van elke maand voor de volgende leveringen.
Voor alle Abonnementen die op de zestiende (16e) van de lopende maand of later worden afgesloten, worden de Producten voor de eerste levering de eerste (1e) week van de maand volgend op de maand waarin het Abonnement is afgesloten, en vervolgens de eerste (1e) week van elke maand voor de volgende leveringen verzonden.
Het bedrijf VD SQUARE SRL zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat leveringen onder een Abonnement door Klanten worden ontvangen voor de vijfentwintig (25) van elke maand, deze periode is niet van toepassing op leveringen buiten België en Metropolitan Frankrijk.
De Producten worden geleverd volgens de formule die de Klant bij zijn inschrijving heeft gekozen, op het door de Klant opgegeven adres of op een door de Klant gekozen relaispunt. Indien de door de Klant verstrekte adressen of gegevens die nodig zijn voor de levering geheel of gedeeltelijk onjuist zijn, waardoor de door VD SQUARE SRL gekozen vervoerder verplicht is de Producten te retourneren, zijn de kosten en gevolgen voor rekening van de Klant.
De Klant kan op elk moment, tot 24 uur / dagen voor verzending van de Producten, het leveringsadres of relaispunt wijzigen door contact op te nemen met de klantendienst van VD Square SRL. De wijzigingen zullen vanaf de eerste verzending op verzoek van de klant worden toegepast.
De onderneming VD SQUARE SRL verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de leveringstermijnen worden nageleefd.

14.2. Leveringen onder Productorders (exclusief Abonnementen)
De leveringstermijnen die van toepassing zijn in het kader van Bestellingen van Producten die via de Site worden geplaatst, met uitzondering van Abonnementen, zijn die welke zijn aangegeven op het moment van de Bestelling, vóór de validatie ervan.
Deze levertijden kunnen variëren afhankelijk van de plaats van levering, de gekozen leveringsmethode, de hoeveelheid bestelde producten en hun beschikbaarheid. De op het moment van de Bestelling aangekondigde levertijden worden in werkdagen aangegeven en zijn onder voorbehoud van bevestiging van de Bestelling.
De Producten worden door VD SQUARE SRL geleverd volgens de door de Klant bij de registratie en/of het plaatsen van de bestelling gekozen formule, op het door de Klant opgegeven leveringsadres of op een door de Klant gekozen Relaispunt.
Indien de door de Klant bij het plaatsen van de Bestelling verstrekte adressen of gegevens die nodig zijn voor de levering geheel of gedeeltelijk onjuist blijken te zijn, waardoor VD SQUARE SRL genoodzaakt is de Bestelling te retourneren, zijn de kosten en gevolgen voor rekening van de Klant.

15. Garanties
15.1 Productconformiteit
De Klant is verplicht de staat en de conformiteit van de geleverde Producten op het moment van levering zorgvuldig te controleren. Hij kan dan (i) ofwel de bestelling aanvaarden indien deze conform lijkt, (ii) ofwel de bestelling weigeren indien deze duidelijk niet conform is (defecte producten) door de procedure van artikel 15.2 te volgen.


15.2. Weigering van de Orde
In geval van weigering van een Bestelling door de Klant op het ogenblik van de levering (15.1), is het de verantwoordelijkheid van de Klant om VD SQUARE SRL per post of per e-mail te verwittigen op de volgende adressen:

VD SQUARE SRL,
Klantenservice, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel
julie@gininthebox.com
In ieder geval dient de Klant in de brief of e-mail duidelijk aan te geven welke informatie wordt gevraagd en wat de precieze redenen zijn voor de terugzending of weigering van de Bestelling, behalve in het geval van een eenvoudige herroeping binnen veertien (14) dagen na de bestelling.
De firma VD SQUARE SRL zal, naar keuze van de Klant, de vervanging van het (de) Product(en) door een nieuwe levering aan de Klant voorstellen. Indien de vervanging van het (de) Product(en) onmogelijk blijkt, kan VD SQUARE SRL de Klant dan de terugbetaling van het bedrag van de Bestelling aanbieden (bedrag van het maandelijkse Abonnement over een periode van één maand of bedrag van de Bestelling, in verhouding tot de geweigerde Producten, met inbegrip, in voorkomend geval, van de door de Klant gemaakte kosten voor de terugzending op vertoon van bewijsstukken).
De Klant kan steeds, mutatis mutandis, de conformiteitsgarantie (en de garantie voor verborgen gebreken voor een bijkomende periode van achttien (18) maanden) uitoefenen, op voorwaarde dat hij het bewijs kan leveren dat het gebrek aan conformiteit en/of het verborgen gebrek is ontstaan na de levering van het Product.

16. Herroepingsrecht
16.1. De Klant heeft een herroepingsrecht dat hem in staat stelt om zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het (de) eerste bestelde Product(en) te herroepen.

16.2. Alleen de directe kosten voor het terugsturen van de goederen in goede staat (fles(sen) ongeopend en onbeschadigd, inclusief het etiket) zijn voor rekening van de Klant.

16.3. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing op papier of in de bijlage bij de e-mail ter bevestiging van zijn Bestelling van de huidige Algemene Voorwaarden meedelen en per eenvoudige brief aan : VD SQUARE SRL - Customer Service, Rue Van Eyck 11b, 1050 Brussel, of per e-mail aan julie@gininthebox.com.

17. Persoonlijke gegevens
VD Square SRL is verantwoordelijk voor de verwerking van de door klanten verstrekte Persoonsgegevens. Er is een verklaring van verwerking van persoonsgegevens gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (adres: Hoogstraat 139, 1000 Brussel - telefoon: +32(0)2.213.85.99). Deze verklaring kan worden geraadpleegd op het volgende adres: http://www.privacycommission.be.

VD Square SRL zal "Persoonsgegevens" verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de opdrachtgever, niet doorgegeven of toegankelijk gemaakt voor derden die niet betrokken zijn bij de order-, leverings- en/of betalingsprocedures.

De doeleinden van de verwerking zijn: administratief beheer, levering van de Boxen en eventuele vervanging, verzending van post, nieuwsbrieven of promotiemateriaal, analyse van het gebruik van de Site voor de optimalisatie ervan en in het algemeen voor wat nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen door VD Square SRL.

Berichten van commerciële aard worden alleen verzonden per e-mail of andere elektronische berichten wanneer de klant vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken en zich verzetten tegen elke verwerking van Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De klant heeft te allen tijde recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en op correctie en verwijdering van deze gegevens. Om deze rechten uit te oefenen kan de klant op elk moment een brief sturen naar Gin in the Box op het volgende adres: VD Square SRL, Customer Service, Rue Van Eyck 11b, 1050 Brussel, of per e-mail op julie@gininthebox.com.

18. Intellectueel Eigendom

18.1. De volledige of gedeeltelijke inhoud die op de Site verschijnt of beschikbaar is (met inbegrip van maar niet beperkt tot: gegevens, informatie, teksten, illustraties, logo's, merken, computergrafieken, foto's, video's, software en computerprogramma's, databanken, enz.

18.2 Deze Algemene Voorwaarden houden geen overdracht in van enige van deze intellectuele eigendomsrechten ten gunste van Klanten en/of Bezoekers en/of Abonnees. Bijgevolg ziet deze laatste er formeel van af om de inhoud die op de Site verschijnt of beschikbaar is en de Site zelf geheel of gedeeltelijk te reproduceren en/of te gebruiken. Het is klanten, abonnees en bezoekers ook verboden deze elementen te kopiëren, te wijzigen, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, te exploiteren of te distribueren, op welke wijze en in welke vorm of met welk medium dan ook.


18.3. Het niet naleven van één van de bepalingen van dit artikel 18 stelt de auteur (Bezoeker, Abonnee, Klant en/of enige derde) bloot aan vervolging en maakt de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van de auteur, in het bijzonder op basis van de schending van het handelsmerk en het auteursrecht, in het geding.

19. Links, websites van derden en partners
19.1. De firma VD SQUARE SRL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de technische beschikbaarheid van websites die door derden (inclusief haar partners) worden beheerd en waartoe de Bezoeker / Abonnee / Klant via de Site toegang zou hebben.

19.2. Het bedrijf VD SQUARE SRL neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites van derden of die worden aangeboden door dergelijke derden (met inbegrip van haar partners) die worden herinnerd aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

19.3. De vennootschap VD SQUARE SRL is niet verantwoordelijk voor transacties tussen de Bezoeker / Abonnee / Klant en enige adverteerder, professional of handelaar (inclusief zijn partners), waaraan de Bezoeker / Abonnee / Klant van de Site via de Site zou worden doorverwezen en kan op geen enkele wijze partij zijn bij enig geschil met deze derden met betrekking tot de levering van producten en/of diensten, garanties, verklaringen en andere verplichtingen waaraan zij gebonden zijn.

19.4. Bovendien kan de Site hyperlinks bevatten, evenals reclame-, promotie-, commerciële of sponsorvisuals naar de websites van derde wederverkopers of onafhankelijke serviceproviders. Het bedrijf VD SQUARE SRL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, staat niet in voor de juistheid, geldigheid, kwaliteit of integriteit, met name in het kader van transacties die rechtstreeks tussen de Bezoeker / Abonnee / Klant en een derde wederverkoper of onafhankelijke serviceprovider worden uitgevoerd.

20. Promotie-aanbiedingen
Credits die aan de Klant worden toegekend in geval van promotionele aanbiedingen (inclusief sponsoring, zie artikel 8) kunnen worden gebruikt op de online shop en kunnen door de Klant worden geraadpleegd in zijn Persoonlijke Rekening - onder het kopje "mijn credits" - zijn geldig voor een periode van drie (3) maanden vanaf de datum waarop ze zijn toegekend.

21. INGEDIENDE INHOUD
Door materiaal of inhoud in te dienen of te plaatsen op www.gininthebox.com, de Facebook-pagina, Instagram, Twitter, Snapchat, Whatsapp of een ander sociaal netwerk, verleent u VD SQUARE SRL een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om dit materiaal of een deel ervan te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, publiekelijk weer te geven, te wijzigen, afgeleide werken te creëren en in sublicentie te geven op onze websites en toepassingen en in alle andere materialen of media. Dit betekent bijvoorbeeld dat we dergelijke inhoud kunnen blijven gebruiken en weergeven, zelfs als u ons vraagt om deze te verwijderen of nadat u uw registratie of abonnement heeft beëindigd. Indien u VD SQUARE SRL niet de in deze paragraaf genoemde rechten wenst te verlenen, verzoeken wij u ons uw inhoud niet toe te sturen. U bevestigt dat al het materiaal dat u verstrekt niets omvat (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video's) waarop u niet het recht hebt om VD SQUARE SRL de hierboven gespecificeerde licentie te verlenen. U bevestigt ook dat al het materiaal dat u verstrekt geen lasterlijk materiaal of anderszins onwettig, beledigend of obsceen VD SQUARE SRL zal hebben het recht om alle inhoud die door u wordt ingediend te gebruiken zonder verplichtingen van vertrouwelijkheid, toewijzing of betaling. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord afstand te doen van alle morele rechten op alle inhoud die u plaatst of verzendt tijdens het gebruik van de Diensten, met inbegrip van het recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud.

VD SQUARE SRL behoudt zich het recht voor om de inhoud die u publiceert op sociale media die betrekking hebben op of verwijzen naar Gin In The Box, haar partners en de producten die zij aanbiedt, te gebruiken. Deze inhoud kan door Gin In The Box worden gedeeld op zijn eigen sociale media-eigenschappen, met derden en op de site.

Richtlijnen voor opmerkingen

VD SQUARE SRL stelt uw opmerkingen op prijs. Houd bij het schrijven van uw advies rekening met de volgende richtlijnen:

Focus op het product en uw individuele ervaring in het gebruik ervan.
Geef aan waarom u een product goed of slecht vond
Wij behouden ons het recht voor om uw bericht niet te publiceren als het een van de volgende soorten inhoud bevat of in strijd is met andere richtlijnen:

Obsceniteiten, discriminerende taal of andere taal die niet geschikt is voor een publiek forum
Advertenties, "spam" inhoud of verwijzingen naar andere producten, aanbiedingen of websites
E-mailadressen, URL's, telefoonnummers, fysieke adressen of andere contactgegevens
Kritische of kwaadaardige opmerkingen over andere meningen die op de pagina zijn gepubliceerd of over de auteurs ervan

22. Aansprakelijkheid en overmacht
De vennootschap VD SQUARE SRL garandeert de Klant de correcte uitvoering van de door de Klant geplaatste Order.
Het bedrijf VD SQUARE SRL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld:
- In geval van niet-naleving door de klant van de voorwaarden van deze voorwaarden;
- Voor alle indirecte en/of immateriële schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel als gevolg van de Bestelling, het gebruik van de Producten of reputatieschade die kan ontstaan tijdens het gebruik van de Producten of een deel daarvan.

De firma VD SQUARE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke storing, van welke aard ook, met betrekking tot het informaticamateriaal van de Bezoeker / Abonnee / Klant en zijn internetaansluiting, bij het betreden van de Site.
Bovendien is de Abonnee als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik door een derde van zijn/haar identificator en wachtwoord om toegang te krijgen tot zijn/haar Persoonlijke Account, zijn/haar e-mailadres of zijn/haar vertrouwelijke code(s), en voor de communicatie van alle informatie die hij/zij toegankelijk heeft gemaakt.
In deze context garandeert de Bezoeker / Abonnee / Klant de onderneming VD SQUARE SRL tegen elke actie, elk verhaal of elke vordering in verband met alle voormelde elementen en, in het bijzonder maar zonder beperking, die het gebruik van de op de Site aangeboden Abonnementen in vraag zou stellen, alsook het gebruik dat van de Producten zou kunnen worden gemaakt.
De firma VD SQUARE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contractbreuk in geval van overmacht.
De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat VD Square SRL niet de fabrikant is van de producten die in het kader van de Gin In The Box-dienst worden aangeboden. Ook in het geval van schade die door een defect aan het product wordt veroorzaakt, kan de klant alleen de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het product in kwestie vragen. Het feit dat de klant een claim indient ontslaat hem in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

23. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting
23.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
23.2 In geval van een geschil dat kan ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de interpretatie en de gevolgen ervan of naar aanleiding van de handelingen die deze voorwaarden aanvullen of wijzigen, zullen partijen steeds trachten een minnelijke schikking te treffen alvorens de zaak voor te leggen aan de rechter.
Hiertoe wordt de Klant geïnformeerd dat de klantendienst van het bedrijf VD SQUARE SRL bereikbaar is op de volgende coördinaten:
Post: VD SQUARE SRL - Klantendienst, Rue Van Eyck 11b, 1050 Brussel
e-mail julie@gininthebox.com

23.3. Indien de klantendienst van de onderneming VD SQUARE SRL hem niet volledig tevreden stelt, zal de Klant de mogelijkheid hebben om zijn vordering in te dienen op het online geschillenbeslechtingsplatform, wat een onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van online geschillen tussen consumenten en professionelen in de Europese Unie vergemakkelijkt en toegankelijk is op het volgende URL-adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

23.4. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan de Klant en/of de vennootschap VD SQUARE SRL zijn vordering instellen voor de bevoegde Belgische rechtbanken.

Versie 24 juli 2019

Cette déclaration de cookie a été créée et mise à jour par CookieFirst.com.