10% korting op onze pastis!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

De consument heeft het recht om het bedrijf te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.

 

Algemene voorwaarden

 

  1.              Preambule

Het bedrijf VD SQUARE SRL biedt diensten aan met betrekking tot de ontdekking van gins en andere geselecteerde gedistilleerde dranken.

De vennootschap VD SQUARE SRL exploiteert de Site van waaruit zij haar Klanten hoofdzakelijk Abonnementsdiensten aanbiedt, met het oog op de maandelijkse ontvangst van jeneverdozen waaronder een fles gin, een tonic, een snack en een exclusief tijdschrift. De ontvangst van ginboxen als onderdeel van de Abonnementen gaat gepaard met toegang tot inhoud geproduceerd door het bedrijf VD SQUARE SRL. Het bedrijf VD SQUARE SRL biedt zijn geabonneerde klanten en geregistreerd op de site ook de mogelijkheid om een bestelling op de site te plaatsen om, exclusief abonnementen, de producten te verwerven die door het bedrijf VD SQUARE SRL zijn geselecteerd, in een bepaalde hoeveelheid.

De toegang tot en het gebruik van deze Diensten worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, waarvan enkel de Franse versie authentiek is. Bezoekers, abonnees en klanten hebben de mogelijkheid om ze op te slaan en af te drukken.

 

2.     Definities

In het kader van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (hierna "de Algemene Voorwaarden" of "  AV"), met inbegrip van artikel 1 (Preambule), hebben termen die beginnen met een hoofdletter, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, afhankelijk van de context van hun gebruik, de volgende betekenis:

2.1. " Abonnement ": verwijst naar het contract waarop de Klant zich abonneert met VD SQUARE SRL om hem in staat te stellen elke maand, elke 2 maanden of elke 3 maanden Producten te ontvangen onder de voorwaarden bepaald in deze AV en om te profiteren van bepaalde Diensten.     

VD SQUARE SRL biedt vier (4) abonnementspakketten aan, namelijk :

- Het maandelijkse abonnement, met betaling per maand.

Het abonnement op het maandelijkse abonnement abonneert de klant op de maandelijkse bezorgservice van een box totdat een partij besluit dit contract te beëindigen. Door dit aanbod te accepteren, aanvaardt de klant een maandelijkse afschrijving van een bedrag dat is gedefinieerd op het moment van zijn eerste bestelling. Zolang het abonnement duurt, wordt de klant dus gedebiteerd gedurende de maand tussen de 10e en 31e van de maand en ontvangt hij de box uiterlijk tussen de 5e en 15e van de volgende maand.

De klant kan zijn maandelijkse abonnement te allen tijde opzeggen volgens de voorwaarden voorzien in het artikel betreffende het afmelden voor deze algemene verkoopvoorwaarden. Door zich te abonneren, verklaart de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud te aanvaarden met volledige kennis van zaken.

 

Het abonnement waarop geabonneerd is, wordt stilzwijgend elke 1e van de maand verlengd. Gedurende deze periode kan de andere partij, in geval van schending door een van de partijen van zijn verplichtingen, de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van de schending per e-mail te sturen naar het adres julie@gininthebox.com als het abonnement door de klant wordt beëindigd en naar het contactadres dat door de klant is opgegeven als het abonnement wordt  beëindigd door VD SQUARE SRL.

 

 

- Het tweemaandelijkse abonnement, met betaling om de twee maanden.

Het abonnement op het tweemaandelijkse abonnement abonneert de klant op de tweemaandelijkse bezorgservice van een box totdat een partij beslist om dit contract te beëindigen. Door dit aanbod te aanvaarden, aanvaardt de klant een tweemaandelijkse afschrijving van een bedrag dat tijdens zijn eerste bestelling is gedefinieerd. Zolang het abonnement duurt, wordt de klant dus elke twee maanden tussen de 10e en 31e van de maand in rekening gebracht en ontvangt hij de box uiterlijk tussen de 5e en 15e van de volgende maand.

De klant kan zijn tweemaandelijkse abonnement te allen tijde opzeggen volgens de voorwaarden voorzien in het artikel betreffende het afmelden van deze algemene verkoopvoorwaarden. Door zich te abonneren, verklaart de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud te aanvaarden met volledige kennis van zaken.

 

Het abonnement waarop geabonneerd is, wordt stilzwijgend elke 1e van de maand verlengd. Gedurende deze periode kan de andere partij, in geval van schending door een van de partijen van zijn verplichtingen, de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van de schending per e-mail te sturen naar het adres julie@gininthebox.com als het abonnement door de klant wordt beëindigd en naar het contactadres dat door de klant is opgegeven als het abonnement wordt  beëindigd door VD SQUARE SRL.

 

- Het driemaandelijkse abonnement, met betaling om de drie maanden.

Het abonnement op het kwartaalabonnement abonneert de klant op de service van het verzenden van driemaandelijkse een box totdat een partij besluit dit contract te beëindigen. Door dit aanbod te accepteren, aanvaardt de klant een driemaandelijkse afschrijving van een bedrag dat is gedefinieerd op het moment van zijn eerste bestelling. Zolang het abonnement duurt, wordt de klant dus elke drie maanden tussen de 10e en 31e van de maand gedebiteerd en ontvangt hij de box uiterlijk tussen de 5e en de 15e van de volgende maand.

 

 

De Abonnee kan zijn driemaandelijkse abonnement te allen tijde opzeggen volgens de voorwaarden voorzien in het artikel betreffende het afmelden voor deze algemene verkoopvoorwaarden. Door zich in te schrijven, verklaart de Abonnee deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, te hebben begrepen en zonder voorbehoud te aanvaarden met volledige kennis van zaken.

 

Het abonnement waarop geabonneerd is, wordt stilzwijgend elke 1e van de maand verlengd. Gedurende deze periode kan de andere partij, in geval van schending door een van de partijen van zijn verplichtingen, de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van de schending per e-mail te sturen naar het adres julie@gininthebox.com als het abonnement door de klant wordt beëindigd en naar het contactadres dat door de klant is opgegeven als het abonnement wordt  beëindigd door VD SQUARE SRL.

 

- Een vast Abonnement van een vaste looptijd op het moment van de Bestelling,

vooraf betaald en zonder automatische verlenging (hierna "  Abonnement voor bepaalde tijd  ").

 

 

Om te kunnen profiteren van een promotieaanbieding met inachtneming van een minimale abonnementsperiode, mag de Klant zijn abonnement niet beëindigen voor het einde van de gedefinieerde verplichte periode. Aan het einde van deze verplichte periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. De Klant kan zich dan op elk moment afmelden.

 

 

Wanneer het abonnement wordt beëindigd terwijl gedane bestellingen nog geleverd moeten worden, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door partijen overeengekomen, geschiedt leveringen.

 

2.2. " Klant(en) ": verwijst naar elke Abonnee van 18 jaar of ouder die een Bestelling plaatst op de Site, voor zijn persoonlijke behoeften of namens een derde partij, onder de voorwaarden van deze AV.    

De Klant is noodzakelijkerwijs, in de zin van de Consumentenwet :

  •        Een consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, beroeps- of landbouwactiviteit vallen, of
  •        Een niet-beroepsbeoefenaar: elke rechtspersoon die niet handelt voor professionele doeleinden.

In het geval dat de Klant een derde wenst te laten profiteren van alle of een deel van de producten en diensten van VD SQUARE SRL, verklaart en garandeert hij dat deze derde meerderjarig is en sterk staat tegenover VD SQUARE SRL voor de naleving door die derde van de verplichtingen uit hoofde van deze AV;

 

2.3.   " Bestelling " : verwijst naar de bestelling(en) voor Product(en) of Abonnement(en), met inbegrip van via een cadeaubon, geplaatst door de Klant bij VD SQUARE SRL op de Site en in overeenstemming met de algemene voorwaarden uiteengezet in deze AV ;

 

2.4.   "  Persoonlijk  account": verwijst naar het account dat door de Registrant op de Site is aangemaakt en door hem toegankelijk is met behulp van zijn persoonlijke identificatiegegevens en wachtwoord;

 

2.5. "  Persoonsgegevens" : verwijst naar persoonsgegevens die de Bezoeker, de Abonnee en/of de Klant direct of indirect identificeren bij de registratie op de Site en het aanmaken van zijn Persoonlijke  Account (bv   . naam, voornaam, e-mailadres, postadres, gebruikersnaam, IP-adres, enz.)   ;

 

2.6.   "Abonnee(s) " : verwijst naar elke persoon die een Persoonlijk Account heeft aangemaakt op de www.gininthebox.com Site;  

 

2.7.   " Producent(en) ": verwijst naar de producenten van gins en andere door VD SQUARE SRL geselecteerde producten;

 

2.8.   " Product " : verwijst naar de flessen gin geselecteerd door VD SQUARE SRL, evenals de producten en accessoires die op de Site op de markt worden gebracht en door de Klant worden verkregen door een Bestelling op de Site te plaatsen;

 

2.9.   "  Diensten  " : verwijst naar alle diensten die VD SQUARE SRL aan klanten op de Site aanbiedt, naast abonnementen en de verkoop van producten ;

 

2.10. " Site ": verwijst naar de website die toegankelijk is op het URL-adres https://www.gininthebox.com ;

 

2.11. " Bezoeker(s) ": elke persoon die op de Site surft www.gininthebox.com.

 

3.     Doel van de Algemene Voorwaarden

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om de voorwaarden te definiëren waaronder VD SQUARE SRL haar Site ter beschikking stelt aan Bezoekers, Abonnees en Klanten en haar Producten en Diensten aanbiedt zoals hieronder beschreven.

 

4.     Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Bezoeker, Geregistreerd en/of Klant van de Site.

De toegang tot en het gebruik van de Site impliceert dat de Bezoeker, de Abonnee en/of de Klant zich aan deze Algemene Voorwaarden houdt. Het feit van het bevestigen van het abonnement op een Abonnement of het plaatsen van een Bestelling op de Site, na het aanvinken van het vakje "Ik accepteer de Algemene Voorwaarden" impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande clausules, wordt u geadviseerd de Site niet te gebruiken en/of geen Bestelling te plaatsen. 

De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de dag van het bezoek aan de Site, het abonnement op een Abonnement en/of het plaatsen van een Bestelling.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen door VD SQUARE SRL worden gewijzigd.

 

5.     Verkoop en persoonlijke diensten 

Op de www.gininthebox.com website reserveert VD SQUARE SRL haar Producten en Diensten uitsluitend voor consumenten en/of niet-professionelen. Alle Klanten verbinden zich er dan ook toe om in deze hoedanigheid te handelen. VD SQUARE SRL behoudt zich het recht voor om een Bestelling en/of Abonnement op de www.gininthebox.com site te weigeren of te annuleren van een Klant die een professionele wederverkoper blijkt te zijn.

 

6.     Toegang tot en gebruik van de Site

6.1. VD SQUARE SRL spant zich in om de Website toegankelijk te houden zonder daartoe gebonden te zijn.   De toegang tot de Site kan worden onderbroken voor onderhoud, updates of enige andere technische reden.

 

6.2. Alvorens een Bestelling te plaatsen, dient de Bezoeker een Persoonlijk Account aan te maken op de Website en de gevraagde informatie in te vullen, in het bijzonder zijn Persoonsgegevens.  

Zodra zijn persoonlijke account is aangemaakt, ontvangt de abonnee een e-mail ter bevestiging ervan. Er wordt slechts één persoonlijk account per persoon toegelaten (dezelfde achternaam, dezelfde voornaam, hetzelfde e-mailadres).

 

6.3. De Registrant garandeert de nauwkeurigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, met name zijn Persoonsgegevens  In het bijzonder verstrekt de Abonnee één geldig en functioneel e-mailadres, dat een communicatiemiddel zal zijn tussen hem en VD SQUARE SRL, evenals een geldig postadres. Het is daarom aan de Abonnee om op elk moment en zo snel mogelijk elke wijziging van contactgegevens te wijzigen via zijn Persoonlijke Account dat toegankelijk is op de Website in het gedeelte "mijn account".

 

6.4. VD SQUARE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan zorgvuldigheid van de Abonnee bij het abonneren, wijzigen en bijwerken van zijn Persoonsgegevens, en als gevolg van onjuiste contactgegevens, met hun gevolgen voor de levering van Bestellingen.   

 

6.5. VD SQUARE SRL kan te allen tijde de conformiteit van de door de Klant verstrekte informatie controleren en, indien nodig, indien deze informatie onjuist en/of misleidend blijkt te zijn, de mededeling van aanvullende of gecorrigeerde informatie vragen.    In geval van foutieve of misleidende informatie behoudt VD SQUARE SRL zich het recht voor om van rechtswege (i) een contractuele relatie met de Klant op te schorten of te beëindigen (ii) en/of de toegang van de Registrant tot zijn Persoonlijke Account op te schorten.

 

6.6. De Abonnee heeft toegang tot zijn Persoonlijke Account dankzij een gebruikersnaam en wachtwoord die hij zelf aanmaakt op het moment van het aanmaken van zijn Persoonlijke Account.    De Registrant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze identificatie-elementen, hij is verplicht om ze geheim te houden.

 

6.7. VD SQUARE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de diefstal van deze identificatie-elementen.    De elementen kunnen enkel gewijzigd worden op initiatief van de Abonnee of VD SQUARE SRL in geval van vergeten van het wachtwoord door de Abonnee, op schriftelijk verzoek. VD SQUARE SRL is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van deze elementen aan derden, noch voor de gevolgen van openbaarmaking.

 

7.     Werking van abonnementen

7.1.   Beschrijving van de Diensten

Het bedrijf VD SQUARE SRL biedt bezoekers de mogelijkheid om een persoonlijk account aan te maken op de site om te profiteren van de volgende diensten:

  •        Ontvang een nieuwsbrief per e-mail over nieuws over gedistilleerde dranken en kan promotionele aanbiedingen presenteren voor de verkoop van gedistilleerde dranken en gedistilleerde drankendozen of het abonnement op een abonnement.
  •        Toegang tot de online winkel van het bedrijf VD SQUARE SRL waardoor de producten die via de Site zijn  ontdekt, kunnen worden besteld www.gininthebox.com.  

7.2.   Abonnementen

VD SQUARE SRL biedt Abonnees de mogelijkheid om een Abonnement af te sluiten op de Site om te profiteren van de volgende Producten en Diensten:

  •        De ontvangst van een Gin Box inclusief een fles gin van 50cl of 70cl, met de grootste zorg geselecteerd door de firma VD SQUARE SRL,  een tonic, een snack en een exclusief magazine
  •        De ontvangst van het exclusieve magazine, uitgegeven door de firma VD SQUARE SRL en met in het bijzonder :

o   Het interview rond de gin van de maand

o   Een bestemming in een reisdagboek

o   Een cocktail recept

o   Een afspeellijst

o   Baradressen

  •        Toegang tot de online winkel van het bedrijf VD SQUARE SRL waardoor u tegen exclusieve tarieven kunt bestellen en gereserveerd voor klanten, de producten die zijn ontdekt dankzij het abonnement en de site www.gininthebox.com.

7.3.   Duur van de abonnementen

Zoals aangegeven in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden, biedt VD SQUARE SRL het abonnement aan van een maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks Abonnement, of een Abonnementsbedrijf met een vaste looptijd van twee (2) Boxen, vier (4) dozen of zes (6) boxen naar keuze van de Klant, bij inschrijving.

Elk Abonnement wordt afgesloten voor de duur van het bedrijf en de bedragen die in dit verband worden betaald, worden definitief verworven door de vennootschap VD SQUARE SRL, ook in geval van beëindiging van het Abonnement vóór het einde ervan.

 

7.4.   Automatische verlenging van het Maandabonnement

In tegenstelling tot abonnementen voor bepaalde tijd, wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat het maandelijkse Abonnement aan het einde automatisch wordt verlengd voor een identieke periode, tenzij het door de Klant uiterlijk vierentwintig (24) uur vóór het verstrijken van het verstrijken van het huidige Abonnement wordt beëindigd.

 

7.5.   Beëindiging van het maand-, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement

De Klant kan zijn maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement beëindigen aan het einde van een minimumperiode van één (1) maand. De Klant die zijn Abonnement wenst te beëindigen, moet VD SQUARE SRL hiervan op de hoogte brengen voor de laatste dag van de lopende maand, door een brief of e-mail te sturen naar de volgende adressen:

 

VD VIERKANTE SRL,

Klantendienst, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel

 info@gininthebox.com

Of door gebruik te maken van de functionaliteiten van de Site die voor dit doel op de Site worden aangeboden.

 

Het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse abonnement eindigt dan op de laatste dag van de huidige maand.

In het geval van een abonnement voor bepaalde tijd. Het Abonnement vervalt aan het einde van de vooruitbetaalde periode.

 

7.6. Voor elk Abonnement afgesloten vóór de zestiende (16e) van de lopende maand, ontvangt de Klant de Gin Box gecreëerd door VD SQUARE SRL gedurende de lopende maand, in overeenstemming met artikel 12.1 hiervan.    Voor elk Abonnement afgesloten op de zestiende (16e) van de lopende maand of later, ontvangt de Klant de Gin Box gecreëerd door VD SQUARE SRL voor de maand volgend op die van het abonnement, in overeenstemming met artikel 14.1 hiervan.

 

7.7. Elke Klant heeft de mogelijkheid om via de Site de Producten te kopen die zijn ontdekt dankzij zijn Abonnement en aanvullende selecties, afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanbiedingen die op de Site worden voorgesteld.    Klanten van wie het Abonnement geldig is, profiteren ook van exclusieve prijzen die voor hen zijn gereserveerd.

 

7.8.   Wijzigingen in het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse abonnement

De Klant kan op elk moment zijn maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement wijzigen om te kiezen voor een andere Abonnementsformule aangeboden door VD SQUARE SRL, tussen de bestaande formules of die in de toekomst door VD SQUARE SRL kunnen worden ontwikkeld.  

Om met deze wijzigingen vanaf de volgende maand rekening te kunnen houden, moet de Klant de wijziging van zijn maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse   Abonnement echter hebben geregistreerd bij de klantendienst van VD SQUARE SRL door een brief of e-mail te sturen naar de volgende adressen: VD SQUARE SRL, Customer Service, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel, julie@gininthebox.com voor de laatste dag van de lopende maand.

Abonnementen voor bepaalde tijd kunnen niet worden gewijzigd, behalve het afleveradres, het factuuradres en de leveringsmethode.

 

7.9.   Bij het abonneren op een Abonnement is het de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of het Abonnement voldoet aan zijn keuzes (Persoonsgegevens, leveringsmethode, mogelijke opties, formule of categorie van Abonnement, plaats van levering en/of facturering van producten, enz.).

 

7.10. In geval van beëindiging door de Klant van een maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks  Abonnement, moeten alle verkregen creditnota's zijn gebruikt, bij gebreke waarvan ze als verloren kunnen worden beschouwd.   

 

7.11.

Het bedrijf VD SQUARE SRL behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om van geval tot geval te studeren en elk abonnement op een Abonnement waarvoor leveringen buiten België en Frankrijk moeten plaatsvinden, te aanvaarden of te weigeren, in het bijzonder met betrekking tot de regels en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn in het betrokken land, die de Klant uitdrukkelijk erkent en aanvaardt. In geval van weigering om in dit kader in te schrijven op een Abonnement, zal VD SQUARE SRL de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de reeds betaalde en gedebiteerde prijs terugbetalen.

 

7.12. Tijdelijke opschorting van het Abonnement voor bepaalde tijd op initiatief van de Klant                                                                                               

De Klant, die zich heeft geabonneerd op een Abonnement voor bepaalde tijd, kan beslissen om de uitvoering van zijn Abonnement op te schorten voor een periode van één (1) maand, binnen de limiet van drie opschortingen per kalenderjaar.

In dit geval wordt de prijs van zijn Abonnement voor bepaalde tijd niet in rekening gebracht door VD SQUARE SRL voor de geselecteerde maand en zal de Klant gedurende deze periode geen Producten ontvangen. 

Zijn abonnement voor bepaalde tijd wordt dan verlengd met dezelfde duur als het abonnement dat werd opgeschort.

 

7.13. Uitgestelde verlenging van het Maandabonnement

De Klant, die geabonneerd is op een maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks   Abonnement, kan beslissen om de verlenging van zijn Abonnement met één maand uit te stellen, binnen de grenzen van drie maanden uitstel.

In dit geval wordt de prijs van zijn maandelijkse Abonnement niet in rekening gebracht door VD SQUARE SRL voor de geselecteerde maand en zal de Klant gedurende deze periode geen Producten ontvangen.                                                                                

Het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse  Abonnement van de Klant wordt dan de volgende maand van de uitgestelde maand hervat.

 

 7.15. Cadeaubon

Abonnementen kunnen door VD SQUARE SRL worden verkocht in de vorm van een "giftcard". In dit geval stelt een unieke activeringscode die op de cadeaubon wordt vermeld en per e-mail (of indien nodig per post) aan de Klant wordt meegedeeld, een derde partij in staat om zich te abonneren op het prepaid-abonnement op het moment van aankoop van de cadeaubon, op voorwaarde dat u profiteert van een persoonlijk account. De datum van inschrijving op het Abonnement komt overeen met de datum van activering door het invoeren en valideren van de code op de Site.

Het Abonnement moet worden gekocht binnen twaalf (12) maanden na de datum van verzending van de cadeaubon per e-mail of post. Na deze twaalf (12) maanden verliest de code zijn geldigheid en wordt het Abonnement niet gerestitueerd.

 

8.     Sponsoring

Elke Klant heeft de mogelijkheid om nieuwe Klanten door te verwijzen. Om dit te doen, worden nieuwe Klanten uitgenodigd om bij het abonneren op hun Abonnement de sponsorcode van hun sponsor aan te geven in de sectie die voor dit doel is voorzien tijdens het inschrijvingsproces. 

Verwijzing werkt alleen voor de aankoop van een abonnement via het gedeelte "Abonneren" en niet voor de aankoop van een cadeaubon.

 

9.     Productbestellingen (exclusief abonnementen)

Het bedrijf VD SQUARE SRL biedt Klanten en Abonnees de mogelijkheid om via de Site een Bestelling te plaatsen en, met uitzondering van abonnementen, de geselecteerde producten te verwerven, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Elke Bestelling wordt pas in aanmerking genomen na ontvangst van de volledige betaling van de Klant. Elke Bestelling geeft aanleiding tot een Orderbevestiging die door VD SQUARE SRL wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Klant heeft meegedeeld bij de registratie op de Site.

Bij het plaatsen van een Bestelling is het de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of de informatie met betrekking tot de Bestelling overeenstemt met zijn keuzes (Persoonsgegevens, leveringsmethode, mogelijke opties, plaats van levering en/of facturatie van de producten, enz.).

In geval van beëindiging door de Klant van een Abonnement, moeten alle activa die in het bijzonder zijn verkregen op grond van artikel 7.10 van deze Algemene Voorwaarden zijn gebruikt, bij gebreke waarvan ze verloren gaan.

VD SQUARE SRL behoudt zich het recht voor om elke niet-conforme of twijfelachtige Bestelling te weigeren, evenals elke Bestelling van een Klant die een eerdere Bestelling niet volledig heeft betaald of met wie een geschil loopt.

Het bedrijf VD SQUARE SRL behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om van geval tot geval te studeren en elke Bestelling te aanvaarden of te weigeren waarvoor de levering buiten Frankrijk en België moet plaatsvinden, in het bijzonder met betrekking tot de regels en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn in het betrokken land, die de Klant uitdrukkelijk erkent en aanvaardt. 

In geval van weigering van de Bestelling in dit kader, zal het bedrijf VD SQUARE SRL de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de betaalde en gedebiteerde prijs terugbetalen.

 

10.  Beperking van de bestelling

Met het oog op het zeldzame of speculatieve karakter van bepaalde Producten die op de Site worden aangeboden en om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van de Producten die door VD SQUARE SRL worden aangeboden, kunnen incidentele beperkingen worden toegepast op de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop / Bestelling / Abonnement. In dit geval is de beschikbare hoeveelheid Producten beperkt per Klant (zelfde naam, zelfde adres, zelfde accounthouder).

Het bedrijf VD SQUARE SRL kan op de Site de toepassing van specifieke beperkingen aangeven en behoudt zich het recht voor om een Bestelling te weigeren in geval van twijfel over het bestaan van een eerdere Bestelling geplaatst voor hetzelfde Product en / of een eerder Abonnement waarop dezelfde Klant al geabonneerd was.

 

11.  Beschikbaarheid van producten 

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site en worden begrepen, met uitzondering van abonnement, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van definitieve onbeschikbaarheid van één of meerdere bestelde Producten, verbindt VD SQUARE SRL zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

De Klant kan dan, naar eigen keuze, vragen: (i) de vervanging van het (de) niet-beschikbare product(en) door een of meer producten van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, of (ii) het verkrijgen van een creditnota van VD SQUARE SRL die overeenstemt met het bedrag van de bestelling of het maandelijkse bedrag van het betreffende abonnement, of (iii) de terugbetaling van het bedrag dat van zijn rekening is afgeschreven, Deze terugbetaling vindt plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het restitutieverzoek.

Voor de toepassing van het vorige lid blijft de beoordeling van de gelijkwaardige kwaliteit uitsluitend de verantwoordelijkheid van VD SQUARE SRL.

 

12.  Prijzen 

De getoonde prijzen zijn in Euro. Als een prijs in een andere valuta zou verschijnen, zou dat bedrag louter indicatief zijn. De prijzen van de verschillende kosten zijn die vermeld tijdens de Bestelling (verzendkosten, verpakkingskosten, ...).

De prijs van het Abonnement is de prijs die op de Site wordt aangegeven. Deze prijs is inclusief alle belastingen en exclusief transportkosten (verzendkosten worden apart aangegeven en toegevoegd aan het maandbedrag van het Abonnement). De totale prijs van het Abonnement is de prijs die wordt aangegeven wanneer de Klant zijn abonnement op het Abonnement valideert.

De prijzen van de Producten die via de Site worden besteld, zijn de prijzen die op het blad van elk Product worden vermeld. Deze prijzen zijn inclusief alle belastingen en exclusief transportkosten (verzendkosten worden apart aangegeven en toegevoegd aan het bedrag van de bestelling). De totale prijs van de Bestelling is de prijs die is aangegeven tijdens de validatie van de Bestelling door de Klant. .

Leveringen buiten Frankrijk en België voor een abonnement dat is afgesloten of een bestelling die op de site is geplaatst, kunnen onderworpen zijn aan mogelijke belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekking tot de levering van de Producten zijn de verantwoordelijkheid en zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klanten. VD SQUARE SRL is niet verplicht om klanten te verifiëren en te informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen. Om hen te kennen, adviseert het bedrijf VD SQUARE SRL klanten om navraag te doen bij de bevoegde autoriteiten van hun land.

 

13.  Betalingsvoorwaarden en veiligheidsvoorwaarden

De eerste maand van het maandelijkse Abonnement wordt door de Klant betaald op de dag van de Bestelling. De tweede maand van het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse Abonnement (na verlenging) en de volgende worden tussen de 10e en 31e van de maand van de rekening van de Klant afgeschreven via een afschrijving op zijn kredietkaart. 

Vd Square SRL zal elke maand een factuur uitreiken en beschikbaar zijn op het Persoonlijke Account van de Klant. 

Voor elke bestelling van een abonnement voor bepaalde tijd wordt de volledige betaling gedaan op het moment van de bestelling, met een creditcard. Zodra de Bestelling is gevalideerd en de prijs is gedebiteerd, wordt een factuur uitgegeven door VD SQUARE SRL en beschikbaar op de Persoonlijke Account van de Klant op de www.gininthebox.com website .

Voor elke geplaatste Bestelling, met uitzondering van het Abonnement, wordt de volledige betaling gedaan op het moment van de Bestelling, met een creditcard. Zodra de Bestelling is gevalideerd en de prijs is gedebiteerd, wordt een factuur aangemaakt door VD SQUARE SRL en deze is beschikbaar op de Persoonlijke Rekening van de Klant.

In alle gevallen waarin de Klant de factuur op de vervaldag niet heeft betaald, is een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro verschuldigd voor invorderingskosten. Indien de invorderingskosten hoger zijn dan deze vergoeding (in het bijzonder in geval van het versturen van vele brieven), zal de Klant een aanvullende schadevergoeding verschuldigd zijn. 

Om de veiligheid van transacties te optimaliseren, wordt elke betaling met een creditcard op de VD SQUARE SRL-site gedaan via het beveiligde online betalingssysteem dat wordt voorgesteld door het bedrijf STRIPE, dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen (inclusief namen, adressen en creditcardnummers) versleutelt, zodat de gecommuniceerde informatie tijdens de overdracht wordt beschermd.

 

14.  Verzending en levering

14.1. Levering als onderdeel van Abonnementen 

De Producten worden naar de Klant verzonden via de door VD SQUARE SRL geselecteerde vervoerder.

Voor elk Abonnement dat vóór de zestien (16e) van de lopende maand wordt afgesloten, worden de Producten die onderworpen zijn aan de eerste levering binnen 4 tot 10 werkdagen verzonden (met dien verstande dat deze periode korter kan zijn), vervolgens de eerste (1e) week van elke maand voor volgende leveringen.

Voor elk Abonnement dat wordt afgesloten op de zestiende (16e van de huidige maand of later), worden de Producten die onderworpen zijn aan de eerste levering verzonden in de eerste (1e) week van de maand volgend op die van het abonnement, vervolgens de eerste (1e) week van elke maand voor volgende leveringen.

VD SQUARE SRL zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat leveringen onder een Abonnement door klanten worden ontvangen vóór de vijfentwintig (25) van elke maand, deze periode is niet van toepassing op leveringen buiten België en frankrijk metropoolregio.

De Producten worden geleverd volgens de formule die de Klant heeft gekozen bij de registratie, op het adres dat hij heeft opgegeven of op een relaispunt dat hij heeft gekozen. Indien alle of een deel van de adressen of informatie die nodig is voor de levering door de Klant onjuist blijkt te zijn en de door VD SQUARE SRL geselecteerde vervoerder verplicht om de Producten terug te sturen, is het aan de Klant om de kosten en gevolgen te dragen.

De Klant kan op elk moment, tot 24 uur/dagen voor de verzending van de Producten, zijn afleveradres of relaispunt wijzigen door contact op te nemen met de klantenservice van VD Square SRL. Wijzigingen worden toegepast vanaf de eerste verzending na het verzoek van de Klant.

VD SQUARE SRL verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de leveringstermijnen worden gerespecteerd. 

 

14.2. Leveringen in het kader van Productbestellingen (met uitzondering van Abonnementen)

De levertijden die van toepassing zijn in het kader van Bestellingen voor Producten die buiten het Abonnement via de Site zijn geplaatst, zijn die welke zijn aangegeven op het moment van de Bestelling, vóór de validatie ervan.

Deze tijden kunnen met name variëren afhankelijk van de plaats van levering, de gekozen leveringsmethode, de hoeveelheid bestelde Producten en hun beschikbaarheid. De levertijden aangekondigd op het moment van de Bestelling worden aangegeven in werkdagen en onder voorbehoud van validatie van de Bestelling.

De Producten worden geleverd door VD SQUARE SRL volgens de formule die de Klant heeft gekozen bij de registratie en/of het plaatsen van zijn bestelling, op het door de Klant opgegeven afleveradres of op een door hem gekozen relaispunt.

Indien alle of een deel van de adressen of informatie die nodig is voor de levering die door de Klant tijdens de Bestelling wordt verstrekt, onjuist blijken te zijn en het bedrijf VD SQUARE SRL verplichten om de Bestelling terug te sturen, is het aan de Klant om de kosten en gevolgen te dragen.

 

15.  Garanties

15.1. Conformiteit van het product

De Klant is verplicht om de staat en conformiteit van de bij levering geleverde Producten zorgvuldig te controleren. Hij kan dan (i) ofwel de Bestelling aanvaarden als deze hem conform lijkt, (ii) ofwel de Bestelling weigeren indien deze duidelijk niet-conform is (kapotte producten) door de procedure van artikel 15.2 hiervan in acht te nemen.

 

 

15.2. Weigering van het bevel

In geval van weigering van een Bestelling door de Klant op het ogenblik van de levering (15.1) is het aan de Klant om VD SQUARE SRL per post of e-mail op de hoogte te brengen naar de volgende adressen:

 

VD VIERKANTE SRL,

Klantendienst, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel

julie@gininthebox.com

In elk geval moet de Klant ervoor zorgen dat hij in de brief of e-mail duidelijk alle gevraagde informatie vermeldt, evenals de precieze redenen die de terugkeer of weigering van de Bestelling rechtvaardigen, behalve in het geval van een eenvoudige intrekking die plaatsvindt binnen veertien (14) dagen na de bestelling. 

Het bedrijf VD SQUARE SRL zal, naar keuze van de Klant, de vervanging van het(de) Product(en) door een nieuwe levering aan de Klant voorstellen. In het geval dat de vervanging van het(de) Product(en) onmogelijk blijkt, kan VD SQUARE SRL de Klant dan de terugbetaling aanbieden van het bedrag van de Bestelling (bedrag van het maandelijkse Abonnement over een periode van één maand of bedrag van de Bestelling, in verhouding tot de geweigerde Producten, en met inbegrip van, indien van toepassing, de retourkosten die de Klant op bewijs heeft gemaakt).

De Klant kan steeds, mutatis mutandis , de garantie van conformiteit (en de garantie van verborgen gebreken voor een bijkomende periode van achttien (18) maanden) uitoefenen, op voorwaarde dat hij in staat is om het bewijs te leveren dat het gebrek aan overeenstemming en / of verborgen gebreken is verschenen na de levering van het Product.

 

16.  Herroepingsrecht

16.1. de Klant beschikt over een herroepingsrecht dat hem in staat stelt om zich zonder opgaaf van reden terug te trekken, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het (de) eerste bestelde Product(en). 

 

16.2. Alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen in goede staat (ongeopende en onbeschadigde fles(s), inclusief het etiket) zijn voor rekening van de Klant. 

 

16.3. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing op gewoon papier of in de bijlage bij de bevestigingsmail van zijn Bestelling van deze Algemene Voorwaarden meedelen en deze per eenvoudige brief sturen naar:  VD SQUARE SRL - Klantendienst, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel, of per e-mail naar info@gininthebox.com.  

 

17.  Persoonsgegevens 

VD Square SRL is verantwoordelijk voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die klanten haar kunnen meedelen. Er is een verklaring van verwerking van persoonsgegevens opgesteld aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (adres: Hoogstraat 139, 1000 Brussel – telefoon: +32(0)2.213.85.99). Deze verklaring is beschikbaar op http://www.privacycommission.be.

 

VD Square SRLzal "Persoonsgegevens" verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de klant, niet worden overgedragen of toegankelijk worden gemaakt voor derden die niet betrokken zijn bij de bestel-, leverings- en/of betalingsprocedures.

 

De doeleinden van de verwerking zijn als volgt: administratief beheer, levering van de Dozen en eventuele vervanging, verzending van brieven, nieuwsbrieven of promotiemateriaal, analyse van het gebruik van de Site met het oog op de optimalisatie ervan en in het algemeen voor wat nodig is voor de uitvoering van haar verplichtingen door VD Square SRL.

 

Commerciële berichten worden alleen per e-mail of andere elektronische berichten verzonden wanneer de klant eerder zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gemarkeerd. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken en zich verzetten tegen elke verwerking van Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

De klant heeft te allen tijde een recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en een recht op rectificatie en verwijdering van deze gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het om op elk moment een brief te sturen naar Gin in the Box op het adres: VD Square SRL, Customer Service, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel, of per e-mail naar info@gininthebox.com

 

18.  Intellectuele eigendom

 

18.1. Alle inhoud, geheel of gedeeltelijk, die op de Site verschijnt of beschikbaar is (inclusief maar niet beperkt tot: gegevens, informatie, teksten, illustraties, logo's, handelsmerken, computergraphics, foto's, video's, software en computerprogramma's, databases, enz.), en meer in het algemeen alle of een deel van de Site zelf, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten voor de België en de hele wereld.

 

18.2Deze Algemene Voorwaarden houden geen overdracht in van enige van deze intellectuele eigendomsrechten ten behoeve van Klanten en/of Bezoekers en/of Abonnees. Bijgevolg is het deze laatsten formeel verboden om alle of een deel van de inhoud die verschijnt of beschikbaar is op de Site en de gehele of een deel van de Site zelf te reproduceren en/of te gebruiken. Het is klanten, abonnees en bezoekers ook verboden om de genoemde elementen te kopiëren, te wijzigen, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, te exploiteren of te verspreiden op welke manier en in welke vorm of medium dan ook.

 

 

18.3. Niet-naleving van een van de bepalingen van dit artikel 18 stelt de auteur (Bezoeker, Abonnee, Klant en/of een derde partij) bloot aan vervolging en leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur, in het bijzonder op basis van inbreuk op het handelsmerk en het auteursrecht. 

 

19.  Links, websites en partners van derden

19.1. VD SQUARE SRL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de technische beschikbaarheid van websites die worden beheerd door derden (met inbegrip van haar partners) waartoe de Bezoeker / Abonnee / Klant via de Site toegang zou hebben. 

 

19.2. VD SQUARE SRL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, reclame, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites van derden of worden aangeboden door dergelijke derden (inclusief haar partners) die worden beheerst door hun eigen gebruiksvoorwaarden. 

 

19.3. Het bedrijf VD SQUARE SRL is ook niet verantwoordelijk voor transacties tussen de Bezoeker / Abonnee / Klant en enige adverteerder, professional of handelaar (inclusief zijn partners), waarnaar de Bezoeker / Abonnee / Klant van de Site zou worden geleid via de Site en kan op geen enkele manier partij zijn bij welke geschillen dan ook met deze derden met betrekking tot in het bijzonder de levering van producten en / of diensten, garanties, verklaringen en andere verplichtingen van welke aard dan ook waaraan zij gebonden zijn.

 

19.4. Bovendien kan de Site hyperlinks bevatten, evenals reclame-, promotie-, commerciële of sponsorvisuals naar de websites van externe wederverkopers of onafhankelijke dienstverleners.   VD SQUARE SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites van derden, noch garandeert zij de juistheid, geldigheid, kwaliteit of integriteit ervan, in het bijzonder in het kader van transacties die rechtstreeks tussen de Bezoeker / Abonnee / Klant en een externe wederverkoper of onafhankelijke dienstverlener worden uitgevoerd.

 

20.  Promotionele aanbiedingen

De credits die aan de Klant worden toegekend in geval van promotionele aanbiedingen (inclusief sponsoring cf. artikel 8) kunnen worden gebruikt in de online winkel en kunnen door de Klant worden geraadpleegd in zijn Persoonlijke Account - onder de kop "mijn credits " - zijn geldig voor een periode van drie (3) maanden vanaf hun datum van toewijzing.

 

21. INGEDIENDE INHOUD

Door materiaal of inhoud in te dienen of te plaatsen op de www.gininthebox.com website, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Whatsapp of een ander sociaal netwerk, verleent u VD SQUARE SRL een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om te gebruiken, kopiëren, distribueren, publiekelijk weer te geven, te wijzigen, afgeleide werken te maken op onze websites en applicaties en in elk ander materiaal of medium, en dergelijke materialen of een deel daarvan in sublicentie te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat we die inhoud kunnen blijven gebruiken en weergeven, zelfs als u ons vraagt deze te verwijderen of nadat uw registratie of abonnement is afgelopen. Als u VD SQUARE SRL de in deze paragraaf uiteengezette rechten niet wilt verlenen, stuur ons dan uw inhoud niet. U bevestigt dat al het materiaal dat u verstrekt niets bevat (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video's) waarvoor u niet het recht hebt om VD SQUARE SRL de hierboven gespecificeerde licentie te verlenen. U bevestigt ook dat al het materiaal dat u verstrekt geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten VD SQUARE SRL heeft het recht om door u ingediende inhoud te gebruiken zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toeschrijving of betaling. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord afstand te doen van alle morele rechten in alle inhoud die u plaatst of indient tijdens het gebruik van de Services, inclusief het recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud.

 

VD SQUARE SRL behoudt zich het recht voor om de inhoud die u op sociale media plaatst die betrekking heeft op of verwijst naar Gin In The Box, haar partners en de producten die zij aanbiedt, te gebruiken. Deze inhoud kan door Gin In The Box worden gedeeld op haar eigen social media eigendommen, met derden en op de Site.

 

Richtlijnen voor reacties

 

VD SQUARE SRL verwelkomt uw feedback. Houd bij het schrijven van uw beoordeling rekening met de volgende richtlijnen:

 

Focus op het product en uw individuele ervaring met het gebruik ervan

Geef details over waarom je een product leuk of niet leuk vond

We behouden ons het recht voor om uw beoordeling niet te publiceren als deze een van de volgende soorten inhoud bevat of andere richtlijnen schendt:

 

Obsceniteit, discriminerende taal of andere taal die niet geschikt is voor een openbaar forum

Advertenties, spam inhoud of verwijzingen naar andere producten, aanbiedingen of websites

E-mailadressen, URL's, telefoonnummers, fysieke adressen of andere contactgegevens

Kritische of kwaadaardige opmerkingen over andere beoordelingen die op de pagina of hun auteurs zijn gepubliceerd

 

22.  Aansprakelijkheid en overmacht

Het bedrijf VD SQUARE SRL garandeert de Klant de goede uitvoering van de door de Klant geplaatste Bestelling

 VD SQUARE SRL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor : 

  •        In geval van niet-naleving door de Klant van de voorwaarden van deze AV ;
  •        Voor alle indirecte en/of immateriële schade, met inbegrip van in het bijzonder lichamelijk letsel geleden als gevolg van de Bestelling, het gebruik van de Producten of reputatieverlies dat kan optreden tijdens het gebruik van alle of een deel van de Producten.

 

Het bedrijf VD SQUARE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige storing van welke aard dan ook met betrekking tot de computerapparatuur van de Bezoeker / Geregistreerde / Klant, evenals zijn internettoegangsverbinding, bij toegang tot de Site.

Bovendien is de Abonnee als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele schade geleden als gevolg van het gebruik door een derde partij van zijn gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot zijn Persoonlijke Account, zijn e-mailadres of zijn vertrouwelijke code(s), en de communicatie van alle informatie die hij toegankelijk heeft gemaakt.

In deze context garandeert de Bezoeker / Geregistreerd / Klant het bedrijf VD SQUARE SRL tegen elke actie, verhaal of claim in verband met alle bovengenoemde elementen en, in het bijzonder maar zonder beperking, die welke het gebruik van de op de Site aangeboden Abonnementen in twijfel zouden trekken, evenals het gebruik dat van de Producten zou kunnen worden gemaakt.

Het bedrijf VD SQUARE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract in geval van overmacht.

De klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat VD Square SRL niet de fabrikant is van de producten die worden gepresenteerd in het kader van de diensten van de Gin In The Box. Ook in geval van schade aan een persoon of eigendom door een defect van het product, kan alleen de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het genoemde product door de klant worden gevraagd. Het feit dat de klant een klacht indient, ontslaat hem op geen enkele wijze van zijn betalingsverplichtingen.

 

23.  Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting 

23.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

 23.2.  In geval van een geschil dat kan ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden, de interpretatie en de gevolgen ervan of met de handelingen die deze aanvullen of wijzigen, zullen partijen steeds trachten een minnelijke schikking te vinden alvorens de zaak voor de rechter te brengen.

Om dit te doen, wordt de Klant geïnformeerd dat de klantenservice van het bedrijf VD SQUARE SRL kan worden bereikt op de volgende coördinaten:

Mail: VD SQUARE SRL - Customer Service, Van Eyckstraat 11b, 1050 Brussel  

E-mail  julie@gininthebox.com

 

23.3. Indien de klantendienst van VD SQUARE SRL hem niet volledig tevreden stelt, heeft de Klant het recht om zijn klacht in te dienen op het online geschillenbeslechtingsplatform, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van online geschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie vergemakkelijkt en toegankelijk is op het volgende URL-adres:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

23.4. Bij gebreke van een minnelijke schikking kan de Klant en/of VD SQUARE SRL zijn vordering voorleggen aan de bevoegde Belgische rechtbanken. 

 

Versie 24 juli 2019

Cette déclaration de cookie a été créée et mise à jour par CookieFirst.com.